Оригинал (Original)
Автори: Трифонов, Р. И., Наков, О. Н., Пламен Вачков., Славчо Манолов., Радослав Йошинов., Попов, Г. И., Цочев, Г. Р., Павлова, Г. В.
Заглавие: ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕТОДИ И КИБЕРСИГУРНОСТ
Ключови думи: cyber defense , artificial intelligence , multi-agent system

Абстракт: В условията на пето поколение киберпрестъпност, характеризиращо се с автоматизация на разработването и разпространението на инструментите за атака, както и интеграция в рамките на няколко комплекта инструменти, преобладаващото количество експерти считат, че традиционнитеметоди за защита са вече слабо продуктивни и е необходим качествен преход към нови инструменти за реализация на мрежовата и информационна сигурност. Едно от посочваните с приоритет направления на този преход е широкото приложение на интелигентни методи заанализ на обменяната на информация, на потоците в мрежите, на източниците на заплахи, както и планиране на ефективни мерки за въздействие, в т.ч. проактивни. Настоящият доклад е посветен на приложението и експериментирането на един конкретен метод на изкуствения интелект за защита на мрежови сървър и хостове в мрежата, изпълнявани в катедра „Информационни технологии в индустрията“ на ФКСТ при ТУ-София

Библиография

  Издание

  25-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯС МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ТЕЛЕКОМ 2017, том 1, 2017, България, София, NCST
  Autors: Trifonov, R. I., Nakov, O. N., Plamen Vachkov., Slavcho Manolov., Radoslav Yoshinov., Popov, G. I., Tsochev, G. R., Pavlova, G. V.
  Title: INTELLIGENT METHODS AND CYBERSECURITY
  Keywords: cyber defense , artificial intelligence , multi-agent systems

  Abstract: In conditions of the fifth generation of cybercrime, characterized by the automation of the development and dissemination of attack instrument, as well as integration within several sets of instruments, the most of experts believe that the traditional methods of protection are not enough effective and that a qualitative transition to new instruments for implementation of network and information security is required. One of the priority directions of this transition is the widespread application of intelligent methods for analyzing the information exchange, the network flows, the sources of threats and planning effective impact measures, including proactive ones. This report is dedicated to the application and experimentation of a specific artificial intelligence method for protection of network servers and hosts in the network at the Department of Information Technologies in Industry, FCST, TU-Sofia.

  References

   Issue

   TELECOM 2017, vol. 1, 2017, Bulgaria, Sofia, NCST

   Цитирания (Citation/s):
   1. Chehlarova, N. & G. Gachev. 2021. Online contest "Mathematics and Art" for the development of key competencies. Pedagogika-Pedagogy, 93(1), pp.87-99, ISSN 1314–8540 (Online), ISSN 0861–3982 (Print) - 2021 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание