Оригинал (Original)
Автори: Иванова М. И., Иванов И. С., Иванова, М. Й.
Заглавие: МАТЕМАТИКА II примерни тестове за самоподготовка на студенти в икономическите висши учебни заведения
Ключови думи: примерни тестове

Библиография

  Издание

  , том 2, 2019, България, София, ИЗДАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС – УНСС, ISBN 978-619-232-156-7
  Autors: Ivanova M. I., Ivanov I. S., Ivanova, M. J.
  Title: MATHEMATICS II sample tests for self-preparation of students in economic higher education institutions
  Keywords: tests

  References

   Issue

   , vol. 2, 2019, Bulgaria, Sofia, ИЗДАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС – УНСС, ISBN 978-619-232-156-7

   Вид: ръководство