Оригинал (Original)
Автори: Иванова, М. Й., Панов, В. К., Митрев, Р. П.
Заглавие: Аналитично и числено изследване на линеаризиран математически модел на надлъжното движение на роботизиран строителен манипулатор
Ключови думи: роботизиран строителен манипулатор, линеаризация

Библиография

 1. Калинков С, 2011, Изследване на електронни системи за трансманипулатори, Дисертация за присъждане на образователна и научна степен доктор., <ТУ-София>
 2. Кръстева А., Калинков С., Ружеков Г., Митрев Р., 2008, Автоматизирани складови и обработващи системи. Разработване на модели на механичната и електронната системи., Отчет по договор Договор № 4122М-03/2007, НИС при ТУ-София
 3. Митрев Р., Иванова М., Иванов И., 2018, Линеаризиран математичен модел на строителен манипулатор извършващ хоризонтално праволинейно движение., CAx technologies, том брой 6, стр. стр. 33 – 42
 4. Митрев Р., Панов В., Иванова М. Математическо моделиране на надлъжното движение на роботизиран строителен манипулатор. Механика на машините, 2020 (под печат).
 5. Митрев Р., Панов В., Иванова М. Числено изследване на математически модели на надлъжното движение на роботизиран строителен манипулатор. Механика на машините, 2020 (под печат).
 6. Червендинев Г., Очкова Е. Възможности за използване на cad продукти за параметрично проектиране в скулптурата /проект „Факел на познанието/. Русенски университет “Ангел Кънчев” юбилейна научна конференция -,10-12 ноември В: Научни трудове, Том 54, Серия 1.1, Русе, 2015, стр.237.
 7. Merkin D., 1996, Introduction to the Theory of Stability, New York, Springer
 8. Ogata K., 2010, Modern Control Engineering., Fifth edition., , Prentice Hall
 9. Simon C., Blume L., 1994, Mathematics for economists., New York, W.W.Norton&Company

Издание

МЕХАНИКА НА МАШИНИТЕ, Списание на Национален комитет по теория на механизмите и машините, брой 1, стр. стр. 83-89, 2021, България, Варна, ISSN 0861-9727
Autors: Ivanova, M. J., Panov, V. K., Mitrev, R. P.
Title: Study of the properties of linearized mathematical model of the longitudinal motion of a robotic construction manipulator
Keywords: robotic construction manipulator, linearization

References

 1. Калинков С, 2011, Изследване на електронни системи за трансманипулатори, Дисертация за присъждане на образователна и научна степен доктор., <ТУ-София>
 2. Кръстева А., Калинков С., Ружеков Г., Митрев Р., 2008, Автоматизирани складови и обработващи системи. Разработване на модели на механичната и електронната системи., Отчет по договор Договор № 4122М-03/2007, НИС при ТУ-София
 3. Митрев Р., Иванова М., Иванов И., 2018, Линеаризиран математичен модел на строителен манипулатор извършващ хоризонтално праволинейно движение., CAx technologies, том брой 6, стр. стр. 33 – 42
 4. Митрев Р., Панов В., Иванова М. Математическо моделиране на надлъжното движение на роботизиран строителен манипулатор. Механика на машините, 2020 (под печат).
 5. Митрев Р., Панов В., Иванова М. Числено изследване на математически модели на надлъжното движение на роботизиран строителен манипулатор. Механика на машините, 2020 (под печат).
 6. Червендинев Г., Очкова Е. Възможности за използване на cad продукти за параметрично проектиране в скулптурата /проект „Факел на познанието/. Русенски университет “Ангел Кънчев” юбилейна научна конференция -,10-12 ноември В: Научни трудове, Том 54, Серия 1.1, Русе, 2015, стр.237.
 7. Merkin D., 1996, Introduction to the Theory of Stability, New York, Springer
 8. Ogata K., 2010, Modern Control Engineering., Fifth edition., , Prentice Hall
 9. Simon C., Blume L., 1994, Mathematics for economists., New York, W.W.Norton&Company

Issue

, issue 1, pp. 83-89, 2021, Bulgaria, ISSN 0861-9727

Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание