Оригинал (Original)
Автори: Митрев, Р. П., Панов, В. К., Иванова, М. Й.
Заглавие: Числено изследване на математически модели на надлъжното движение на роботизиран строителен манипулатор
Ключови думи: роботизиран строителен манипулатор, моделиране

Библиография

 1. Вершинский А.В, Гохберг М.М, Семенов В.П. Строительная механика и металлические конструкции. Ленинград, Машиностроение, 1984г.
 2. Калинков С., 2011, Изследване на електронни системи за трансманипулатори., Дисертация за присъждане на образователна и научна степен доктор., <ТУ-София>
 3. Кръстева А., Калинков С., Ружеков Г., Митрев Р. Автоматизирани складови и обработващи системи. Разработване на модели на механичната и електронната системи. Отчет по договор Договор № 4122М-03/2007. НИС при ТУ-София, 2008.
 4. Митрев Р., Панов В., Иванова М. Математическо моделиране на надлъжното движение на роботизиран строителен манипулатор. Механика на машините, 2020 (под печат).
 5. Тимошенко С.П., Янг Д.Х., Уивер У. Колебания в инженерном деле. Москва, Машиностроение, 1985.
 6. Червендинев Г., Очкова Е. Възможности за използване на cad продукти за параметрично проектиране в скулптурата /проект „Факел на познанието/. Русенски университет “Ангел Кънчев” юбилейна научна конференция -,10-12 ноември В: Научни трудове, Том 54, Серия 1.1, Русе, 2015, стр.237.
 7. Chapra S., Canale R., 2010, Numerical Methods for Engineers, 6 th Edition, New York, McGraw-Hill
 8. Biagiotti L., Melchiorri C. Trajectory planning of automatic machines and robots. Springer, 2008.

Издание

МЕХАНИКА НА МАШИНИТЕ, Списание на Национален комитет по теория на механизмите и машините, брой 1, стр. стр. 75-82, 2021, България, Варна, ISSN 0861-9727
Autors: M, R. P., Panov, V. K., Ivanova, M. J.
Title: Study of mathematical models of longitudinal motion of a robotic construction manipulator
Keywords: robotic construction manipulator, modelling

References

 1. Вершинский А.В, Гохберг М.М, Семенов В.П. Строительная механика и металлические конструкции. Ленинград, Машиностроение, 1984г.
 2. Калинков С., 2011, Изследване на електронни системи за трансманипулатори., Дисертация за присъждане на образователна и научна степен доктор., <ТУ-София>
 3. Кръстева А., Калинков С., Ружеков Г., Митрев Р. Автоматизирани складови и обработващи системи. Разработване на модели на механичната и електронната системи. Отчет по договор Договор № 4122М-03/2007. НИС при ТУ-София, 2008.
 4. Митрев Р., Панов В., Иванова М. Математическо моделиране на надлъжното движение на роботизиран строителен манипулатор. Механика на машините, 2020 (под печат).
 5. Тимошенко С.П., Янг Д.Х., Уивер У. Колебания в инженерном деле. Москва, Машиностроение, 1985.
 6. Червендинев Г., Очкова Е. Възможности за използване на cad продукти за параметрично проектиране в скулптурата /проект „Факел на познанието/. Русенски университет “Ангел Кънчев” юбилейна научна конференция -,10-12 ноември В: Научни трудове, Том 54, Серия 1.1, Русе, 2015, стр.237.
 7. Chapra S., Canale R., 2010, Numerical Methods for Engineers, 6 th Edition, New York, McGraw-Hill
 8. Biagiotti L., Melchiorri C. Trajectory planning of automatic machines and robots. Springer, 2008.

Issue

MECHANICS OF MACHINES The scientific journal of BulCToMM Bulgarian National Committee for Theory of Machines and Mechanisms, issue 1, pp. 75-82, 2021, Bulgaria, Varna, ISSN 0861-9727

Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание