Оригинал (Original)
Автори: Митрев, Р. П., Панов, В. К., Иванова, М. Й.
Заглавие: Математическо моделиране на надлъжното движение на роботизиран строителен манипулатор
Ключови думи: математичен модел, динамичен модел

Библиография

 1. [Булгаков и др. 2012] Булгаков А., Воробьев В. Промышленные роботы. Кинематика, динамика, контроль и управление. Москва, Солон-прес, 2012.
 2. [Иванова 2018] Иванова М. Математичен модел на строителен манипулатор извършващ хоризонтално праволинейно движение. CAx technologies, брой 6, декември 2018 г., Издателство на Технически университет – София, стр. 11 – 25, ISSN 1314 – 9626.
 3. [Калинков 2011] Калинков С. Изследване на електронни системи за трансманипулатори. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен доктор. ТУ-София, 2011.
 4. [Калинков и др. 2009] Калинков С., Митрев Р., Ружеков Г. Симулационно моделиране и изследване на трансманипулатор с управляемо задвижване. Механика на машините, бр. 82, година XVII, книга 5, 2009, стр. 71-78.
 5. [Коларов и др. 1978] Коларов И., Проданов М., Караиванов П. Ръководство за курсово проектиране по товароподемни машини. София, Техника, 1978.
 6. [Кръстева и др. 2008] Кръстева А., Калинков С., Ружеков Г., Митрев Р. Автоматизирани складови и обработващи системи. Разработване на модели на механичната и електронната системи. Отчет по договор Договор № 4122М-03/2007. НИС при ТУ-София, 2008.
 7. [Митрев и др. 2008] Митрев Р., Калинков С., Ружеков Г. Механо-математично моделиране на хоризонталното движение на трансманипулатор с неуправляемо задвижване. Българско списание за инженерно проектиране, бр. 1,декември 2008 г.
 8. [Митрев и др. 2018] Митрев Р., Иванова М., Иванов И. Линеаризиран математичен модел на строителен манипулатор извършващ хоризонтално праволинейно движение. CAx technologies, брой 6, декември 2018 г., Издателство на Технически университет – София, стр. 33 – 42, ISSN 1314 – 9626.
 9. [Петков и др. 1974а] Петков Г., Хлебаров Ж., Проданов М., Караиванов П., Христов Х. Динамика на трансманипулатори. Методика за основни пресмятания. Договор N 445/72г. НИС-ВМЕИ "Ленин"., София, 1974
 10. Червендинев Г. Дизайн на превозни средства носещи духа на номадизма. Съвременни технологии в културно-историческото наследство, 2016, стр. 157, ISSN: 2367-6523
 11. Червендинев Г., Очкова Е. Възможности за изпол-зване на cad продукти за параметрично проектиране в скулптурата /проект „Факел на познанието/. Русенски университет “Ангел Кънчев” юбилейна научна конференция -,10-12 ноември В: Научни трудове, Том 54, Серия 1.1, Русе, 2015, стр.237.
 12. [ACR] https://www.acrbots.com/, посетен на 16.07.2020.
 13. [Biagiotti и др. 2008] Biagiotti L., Melchiorri C. Trajectory planning of automatic machines and robots. Springer, 2008.
 14. [BR] http://www.builtrobotics.com/, посетен на 16.07.2020.
 15. [BT] https://www.branch.technology/, посетен на 16.07.2020.
 16. [Budny и др. 2003] Budny, E.; Chlosta, M.; Gutkowski, W. Load-independent control of a hydraulic excavator. Automation in Construction. 12, 3(2003), pp. 245–254. DOI: 10.1016/S0926-5805(02)00088-2
 17. [CR]https://www.construction-robotics.com/, посетен на 16.07.2020.
 18. [Craig 2005] Craig J. Introduction to robotics. Mechanics and control. Third edition, Pearson, 2005.
 19. [De Silva 2000] De Silva C. Vibration: Fundamentals and practice. CRC Press, 2000.
 20. [Devesse 2012] Devesse, W., 2012. Slew Control Methods for Tower Cranes. MS Thesis, KTH Industrial Engineering and Management Machine Design, Stockholm, Sweden.
 21. [FR] https://www.fbr.com.au/, посетен на 16.07.2020.
 22. [Hajdu 2016] Hajdu S. Mast Vibration Reduction of Single-mast Stacker Cranes via Modern Control Methods. Phd thesis, Budapest University of Technology and Economics, Budapest, 2016
 23. [Koivo и др. 1996] Koivo, A.; Thoma, M.;, Kocaog­lan, E.;, Andrade-Cetto, J. Modeling and control of excavator dynamics during digging operation. // Journal of Aerospace Eng.,9, 1(1996), pp.10 –18.
 24. [Sciavicco и др. 2000] Sciavicco L., Siciliano B., Modelling and Control of Robot Manipulators Second Edition, Springer-Verlag, London, 2000, ISBN 978-1-85233-221-1\
 25. [Takahashi и др. 2004] Takahashi М., Kinoshita S., Kato H., Kawasaki Y., Iwai Z. Positioning control of a stacker crane using a robust simple adaptive control method. IFAC Workshop on Adaptation and Learning in Control and Signal Processing, and IFAC Workshop on Periodic Control Systems, Yokohama, Japan, August 30 – September 1, 2004
 26. [Zhang и др. 2013] Zhang J., Khoshnevis B. Optimal machine operation planning for construction by Contour Crafting. Automation in Construction 29 (2013) 50–67

Издание

МЕХАНИКА НА МАШИНИТЕ,Списание на Национален комитет по теория на механизмите и машините, брой 1, стр. стр. 67-74, 2021, България, Варна, ISSN 0861-9727
Autors: Mitrev, R. P., Panov, V. K., Ivanova, M. J.
Title: Mathematical modeling of longitudinal motion of a robotic construction manipulator
Keywords: mathematical model, dynamic model

References

 1. [Булгаков и др. 2012] Булгаков А., Воробьев В. Промышленные роботы. Кинематика, динамика, контроль и управление. Москва, Солон-прес, 2012.
 2. [Иванова 2018] Иванова М. Математичен модел на строителен манипулатор извършващ хоризонтално праволинейно движение. CAx technologies, брой 6, декември 2018 г., Издателство на Технически университет – София, стр. 11 – 25, ISSN 1314 – 9626.
 3. [Калинков 2011] Калинков С. Изследване на електронни системи за трансманипулатори. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен доктор. ТУ-София, 2011.
 4. [Калинков и др. 2009] Калинков С., Митрев Р., Ружеков Г. Симулационно моделиране и изследване на трансманипулатор с управляемо задвижване. Механика на машините, бр. 82, година XVII, книга 5, 2009, стр. 71-78.
 5. [Коларов и др. 1978] Коларов И., Проданов М., Караиванов П. Ръководство за курсово проектиране по товароподемни машини. София, Техника, 1978.
 6. [Кръстева и др. 2008] Кръстева А., Калинков С., Ружеков Г., Митрев Р. Автоматизирани складови и обработващи системи. Разработване на модели на механичната и електронната системи. Отчет по договор Договор № 4122М-03/2007. НИС при ТУ-София, 2008.
 7. [Митрев и др. 2008] Митрев Р., Калинков С., Ружеков Г. Механо-математично моделиране на хоризонталното движение на трансманипулатор с неуправляемо задвижване. Българско списание за инженерно проектиране, бр. 1,декември 2008 г.
 8. [Митрев и др. 2018] Митрев Р., Иванова М., Иванов И. Линеаризиран математичен модел на строителен манипулатор извършващ хоризонтално праволинейно движение. CAx technologies, брой 6, декември 2018 г., Издателство на Технически университет – София, стр. 33 – 42, ISSN 1314 – 9626.
 9. [Петков и др. 1974а] Петков Г., Хлебаров Ж., Проданов М., Караиванов П., Христов Х. Динамика на трансманипулатори. Методика за основни пресмятания. Договор N 445/72г. НИС-ВМЕИ "Ленин"., София, 1974
 10. Червендинев Г. Дизайн на превозни средства носещи духа на номадизма. Съвременни технологии в културно-историческото наследство, 2016, стр. 157, ISSN: 2367-6523
 11. Червендинев Г., Очкова Е. Възможности за изпол-зване на cad продукти за параметрично проектиране в скулптурата /проект „Факел на познанието/. Русенски университет “Ангел Кънчев” юбилейна научна конференция -,10-12 ноември В: Научни трудове, Том 54, Серия 1.1, Русе, 2015, стр.237.
 12. [ACR] https://www.acrbots.com/, посетен на 16.07.2020.
 13. [Biagiotti и др. 2008] Biagiotti L., Melchiorri C. Trajectory planning of automatic machines and robots. Springer, 2008.
 14. [BR] http://www.builtrobotics.com/, посетен на 16.07.2020.
 15. [BT] https://www.branch.technology/, посетен на 16.07.2020.
 16. [Budny и др. 2003] Budny, E.; Chlosta, M.; Gutkowski, W. Load-independent control of a hydraulic excavator. Automation in Construction. 12, 3(2003), pp. 245–254. DOI: 10.1016/S0926-5805(02)00088-2
 17. [CR]https://www.construction-robotics.com/, посетен на 16.07.2020.
 18. [Craig 2005] Craig J. Introduction to robotics. Mechanics and control. Third edition, Pearson, 2005.
 19. [De Silva 2000] De Silva C. Vibration: Fundamentals and practice. CRC Press, 2000.
 20. [Devesse 2012] Devesse, W., 2012. Slew Control Methods for Tower Cranes. MS Thesis, KTH Industrial Engineering and Management Machine Design, Stockholm, Sweden.
 21. [FR] https://www.fbr.com.au/, посетен на 16.07.2020.
 22. [Hajdu 2016] Hajdu S. Mast Vibration Reduction of Single-mast Stacker Cranes via Modern Control Methods. Phd thesis, Budapest University of Technology and Economics, Budapest, 2016
 23. [Koivo и др. 1996] Koivo, A.; Thoma, M.;, Kocaog­lan, E.;, Andrade-Cetto, J. Modeling and control of excavator dynamics during digging operation. // Journal of Aerospace Eng.,9, 1(1996), pp.10 –18.
 24. [Sciavicco и др. 2000] Sciavicco L., Siciliano B., Modelling and Control of Robot Manipulators Second Edition, Springer-Verlag, London, 2000, ISBN 978-1-85233-221-1\
 25. [Takahashi и др. 2004] Takahashi М., Kinoshita S., Kato H., Kawasaki Y., Iwai Z. Positioning control of a stacker crane using a robust simple adaptive control method. IFAC Workshop on Adaptation and Learning in Control and Signal Processing, and IFAC Workshop on Periodic Control Systems, Yokohama, Japan, August 30 – September 1, 2004
 26. [Zhang и др. 2013] Zhang J., Khoshnevis B. Optimal machine operation planning for construction by Contour Crafting. Automation in Construction 29 (2013) 50–67

Issue

, issue 1, pp. 67-74, 2021, Bulgaria, ISSN 0861-9727

Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание