Оригинал (Original)
Автори: Хараламбус, А. С.
Заглавие: Технологии в текстилното производство- I част
Ключови думи: Плетене, машина, технологии

Абстракт: Учебникът е написан в съответствие с учебната програма по дисциплината „Технологии в текстилното производство- I част ”, изучавана от студентите от специалност „Технологии, дизайн и мениджмънт на модната индустрия” на Колеж - Сливен, към ТУ-София. Той може да се ползва и от студенти в техническите колежи и университети изучаващи аналогични дисциплини, а също и от специалисти в практиката.

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 164, 2021, България, Издателство „Агенция Компас“ ООД Сливен, ISBN 978-954-8558-52-5
  Autors: H, A. S.
  Title: Technologies in textile production - Part I.
  Keywords: Knitting, machine, technology

  Abstract: The textbook is written in accordance with the curriculum in the discipline "Technology in textile production - Part I", studied by students majoring in "Technology, design and management of the fashion industry" at the College - Sliven, TU-Sofia. It can also be used by students in technical colleges and universities studying similar disciplines, as well as by practitioners.

  References

   Issue

   , pp. 164, 2021, Bulgaria, Издателство „Агенция Компас“ ООД Сливен, ISBN 978-954-8558-52-5

   Вид: учебник