Оригинал (Original)
Автори: Монева, И. К., Иванова, М. С., Граменова, М. В., Петров, И. С.
Заглавие: ОТНОСНО ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДВГ
Ключови думи: двигатели с вътрешно горене, безразглобно диагностициране, с

Абстракт: В настоящата работа се представя математичен модел за определяне техническото състояние на ДВГ без да се налага неговото разглобяване. Един от най-перспективните и точни методи за определяне на състочнието му се явява диагностиката на двигателя по параметрите на процеса стареене на маслото. Своевременното определяне на отклонението на показателите на маслата от нормата, води до отстраняване на причините за протичане на процесите, предизвикващи аварийни ситуации. Математичният модел e съставен на основата на многофакторният експеримент, позволяващ получаване на регресионни модели на параметрите на стареене на маслото в зависимост от характеристиките на натоварването. За получаването на резултати от математичния модел са нужни експериментални изследвания.

Библиография

  Издание

  Механика на машините, брой 123, стр. стр. 42-46, 2019, България, Варна, Механика на машините, ISSN 0861-9727
  Autors: M, I. K., Ivanova, M. S., Gramenova, M. V., Petrov, I. S.
  Title: ON THE TECHNICAL CONDITION OF ICE
  Keywords: internal combustion engines, disassembled diagnostics, oil aging, technical diagnostics, mathematical model, regression equations, complete factorial experiment.

  Abstract: The present work presents a mathematical model for determining the technical condition of an internal combustion engine without having to dismantle it. One of the methods for determining its condition is the diagnosis of the engine according to the parameters of the aging process of the oil. Timely determination of the deviation of the oil parameters from the norm leads to elimination of the causes of the processes leading to emergency situations. The presented mathematical model can analyze the technical state of Internal Combustion Engines without dismantling them. Where it is necessary to perform a more in-depth diagnosis and localization of the malfunction, or other methods are used to obtain reliable information. Mathematical modeling results require experimental research that will be presented in future developments.

  References

   Issue

   Mechanics of machines, issue 123, pp. 42-46, 2019, Bulgaria, Sliven, Mechanics of machines, ISSN 0861-9727

   Цитирания (Citation/s):
   1. Р. Янков, Възможност за компенсиране на обемните загуби в хидромотора, Механика на машините, ISSN 0861-9727, Варна, бр. 130, кн. 4, стр. 39-43. - 2023 - в български издания

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание