Оригинал (Original)
Автори: Граменова, М. В., Иванова, М. С.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ УСТОЙЧИВОСТТА НА АВТОМОБИЛ ПРИ СЛУЧАЙНО СТРАНИЧНО СМУЩЕНИЕ В УПРАВЛЯЕМИТЕ КОЛЕЛА
Ключови думи: устойчивост, автомобил, механоматематично моделиране, стабил

Абстракт: При движението на автомобила върху управляемите колела винаги действат сили, които се стремят да ги отклонят от зададеното им положение, даже при фиксирано положение на волана. Способността на управляемите колела да се върнат в неутрално положение без помощта на водача, се явява стабилизацията на управляемите колела, която определя устойчивостта на автомобила. В настоящата работа е разработен модел на движението на автомобил. Изведени са зависимостите на стабилизиращия момент върху управляемите колела от реакциите на пътя и еластичността на гумата, както и на момента от съпротивлението в кормилния механизъм. Численото решение на системата уравнения се осъществява в средата на Matlab, toolbox Simulink.

Библиография

  Издание

  Известия на ТУ-Сливен, брой 3, стр. стр. 43-47, 2019, България, Сливен, Известия на ТУ-Сливен, ISSN 1312-3920
  Autors: Gramenova, M. V., Ivanova, M. S.
  Title: ЕXAMINATION OF MOTOR-VEHICLE STABILITY DURING ACCIDENTAL SIDE INTERFERENCE IN THE DRIVING WHEELS
  Keywords: stability, motor-vehicle, mechano-mathematical modeling, stabilizing moment, friction

  Abstract: When driving the vehicle, forces are always applied to the steered wheels that seek to deflect them from their set position, even with the steering wheel fixed. The ability of the steering wheels to return to neutral without the assistance of the driver is the stabilization of the steering wheels, which determines the stability of the vehicle. In this work, a model of car movement is developed. The stabilizing moment dependences on road reactions and type elasticity, and the moment dependence on the resistance in the steering gear that are influencing the driving wheels, are deduced. The numerical solution of the system of equations is accomplished in Matlab medium, toolbox Simulink.

  References

   Issue

   Notices of TU-Sliven, issue 3, pp. 43-47, 2019, Bulgaria, Sliven, TU-Sliven, ISSN 1312-3920

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание