Оригинал (Original)
Автори: Николов, Р. Ф.
Заглавие: Проектиране и изследване на еластовискозиметри
Ключови думи: Еластовискозиметри

Библиография

  Издание

  , 2020, България, "Софттрейд", ISBN ISBN 978-954-334-235-8
  Autors: Nikolov, R. F.
  Title: Proektirane i izsledvane na elastoviskozimetri
  Keywords: Elastoviskozimetri

  References

   Issue

   , 2020, Bulgaria, Softtrade, ISBN ISBN 978-954-334-235-8

   Вид: монография/части от монография