Оригинал (Original)
Автори: Граменова, М. В., Монева, И. К., Цонева, М. М.
Заглавие: ОТЧИТАНЕ СЪОТНОШЕНИЕТО НА ЪГЛИТЕ НА ЗАВИВАНЕ НА УПРАВЛЯЕМИТЕ КОЛЕЛА ВЪРХУ УПРАВЛЯЕМОСТТА НА АВТОМОБИЛА
Ключови думи: стабилизиращ момент, съпротивителен момент, механична систем

Абстракт: В настоящата работа се изследва влиянието на различните ъгли на отклонение от неутралното положение на управляемите колела на автомобила върху стабилизацията им. Синтезиран е кормилен механизъм и са изведени зависимостите на моментите, действащи върху управляемите колела с отчитане на кинематичната връзка между двете колела. Проведени са числени експерименти в средата на MATLAB и са представени резултатите в графичен вид.

Библиография

  Издание

  Механика на машините, брой 95, стр. стр. 70-73, 2011, България, Варна, Механика на машините, ISSN 0861-9727
  Autors: Gramenova, M. V., Moneva, I. K., Tsoneva, M. M.
  Title: READING THE EFFECTS OF DIFFERENT STEERED WHEEL TURNING ANGLES ON VEHICLE CONTOLLABILITY
  Keywords: stabilization moment, resistance moment, mechanical system, shank axis, differential equations of motion of a car

  Abstract: This is research on the effect the different angles of vehicle steered wheels deviation from their neutral position have on their stability. The steering gear has been synthesized. Relations between moments acting on the steered wheels have been derived with a reading of the kinematic relation between both wheels. Numeral experiments have been conducted in a MATLAB environment and they have been shown graphically.

  References

   Issue

   Mechanics of machines, issue 95, pp. 70-73, 2011, Bulgaria, Varna, Mechanics of machines, ISSN 0861-9727

   Вид: статия в списание