Оригинал (Original)
Автори: Граменова, М. В., Монева, И. К., Цонева, М. М.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА СТАБИЛИЗИРАЩИЯ МОМЕНТ ОТ РЕАКЦИИТЕ НА ПЪТЯ ПРИ ПРАВОЛИНЕЙНО ДВИЖЕНИЕ НА АВТОМОБИЛА
Ключови думи: стабилизиращ момент, механична система, шенкелна ос, диферен

Абстракт: В настоящата работа се изследва изменението на стабилизиращия момент от реакциите на пътя при праволинейно движение на автомобила. Движението на автомобила и колелата се описва със системата диференциални уравнения, съставени по метода на Ойлер. Системата диференциални уравнения на движение се решава в средата на програмен продукт MATLAB. Направен е анализ на резултатите от редица числени експерименти.

Библиография

  Издание

  Механика на машините, брой 90, стр. стр. 66-69, 2010, България, Варна, Механика на машините, ISSN 0861-9727
  Autors: Gramenova, M. V., Moneva, I. K., Tsoneva, M. M.
  Title: STUDY CLIMATE STABILISATION TIME OF REACTIONS ON THE ROAD IN THE CAR AHEAD POSITION
  Keywords: stabilizing moment, mechanical system, shank axle, differential equations of motion of a car.

  Abstract: In the present work to examine climate stabilization time, only the reaction of the road in a straight line movement of the car. The movement of the car and wheels is described by differential equations system composed by the method of Euler. The system differential equations of motion is solved in the middle of software MATLAB. An analysis of the results of several numerical experiments.

  References

   Issue

   Mechanics of machines, issue 90, pp. 66-69, 2010, Bulgaria, Varna, Mechanics of machines, ISSN 0861-9727

   Вид: статия в списание