Оригинал (Original)
Автори: Граменова, М. В.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА НЯКОИ ПАРАМЕТРИ ВЪРХУ СТАБИЛИЗИРАЩИЯ МОМЕНТ НА АВТОМОБИЛА
Ключови думи: Стабилизиращ момент, съпротивителен момент, коефициент на съ

Абстракт: В настоящата работа е проведено изследване влиянието на геометрични, масови и кинематични параметри върху изменението на стабилизиращия момент на управляемите колела и времето за връщането им в неутрално положение. Съставен е механоматематичен модел на движението на управляемите колела при отклонение от неутралното положение при праволинейно движение на автомобила. Изведени са зависимостите на стабилизиращите моменти от реакцията на пътя върху управляемите колела, на момента от еластичността на гумата и момента от съпротивлението в кормилния механизъм. Уравнението на движение е решено с програмния продукт MATLAB, резултатите от числените експерименти са показани графично.

Библиография

  Издание

  Механика на машините, брой 86, стр. стр. 15-20, 2011, България, Варна, Механика на машините, ISSN 0861-9727
  Autors: Gramenova, M. V.
  Title: STUDY OF THE INFLUENCE OF CERTAIN PARAMETERS ON THE MOMENT OF ATOMOBILE STABILIZED
  Keywords: Stabilizing moment, resistance moment, coefficient of resistance, shank axis.

  Abstract: In the present work is study the influence of geometric, mass and kinematic parameters on climate stabilization time of the steered wheels and a time to return to neutral. It comprises a mechanical-mathematical model of the movement of the steered wheels in neutral deviation from straight-line performance of the car. Dependencies are derived stabilizing the reaction times on the road wheels to present the elasticity of the tire and the moment of resistance in the steering mechanism. The equation of motion is solved by the software MATLAB, the results of numerical experiments are shown graphically.

  References

   Issue

   Mechanics of machines, issue 86, pp. 15-20, 2011, Bulgaria, Varna, Mechanics of machines, ISSN 0861-9727

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание