Оригинал (Original)
Автори: Аршиков К. Т., Иванова, М. С., Петров, И. С., Граменова, М. В.
Заглавие: МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА НА ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ В ОТРАБОТИЛИТЕ ГАЗОВЕ НА ДВГ
Ключови думи: четирикомпонентен газоанализатор, глобалното затопляне, отра

Абстракт: Проблемът свързан с „глобалното затопляне“, както и екологичните промени, възникващи вследствие на замърсяването на околната среда, е от основно значение за редица страни, включително и за България. В големите градове с развит автомобилен транспорт, отработилите газове са един от основните източници на замърсяване на атмосферата. Определянето на реалното замърсяване от автомобилния транспорт, на практика е невъзможно, поради динамичното изменение на много фактори. В настоящата работа е представена методика за изследване по експериментален път на реалните концентрации на основни компоненти в отработилите газове на двигателите с принудително възпламеняване, работещи с бензин и втечнен нефтен газ /ВНГ/ на различни по марка, модел и година на производство автомобили, както и определяне на факторите, влияещи най-силно върху високите нива на емисиите на вредни газови компоненти с помощта на четири компонентен газоанализатор. Получените данни от изследването са обобщени в табличен и графиче

Библиография

  Издание

  Национална конференция с международно участие „Образователни технологии – 2020", том 35, брой 2, стр. стр. 106-111, 2020, България, Каварна, Национална конференция с международно участие „Образователни технологии – 2020", ISSN 1311 2864
  Autors: Arshikov K. T., Ivanova, M. S., Petrov, I. S., Gramenova, M. V.
  Title: METHODOLOGY FOR THE STATISTICAL ANALYSIS OF EXPERIMENTAL DATA
  Keywords: four-component gas analyzer, global warming, exhaust, internal combustion engines, cars.

  Abstract: The problem of "global warming", as well as environmental changes resulting from environmental pollution, is of major importance for a number of countries, including Bulgaria. In large cities with developed road transport, exhaust gases are one of the main sources of air pollution. Determining the real pollution from road transport is practically impossible due to the dynamic change of many factors. The present paper presents a methodology for experimental study of the actual concentrations of the main components in the exhaust gases of positive ignition engines running on gasoline and liquefied petroleum gas of different makes, models and years of production of cars, as well as identification of the factors most strongly influencing the high levels of emissions of harmful gas components using a four-component gas analyzer. The data obtained from the study are summarized in tabular and graphical form. Analyzes and conclusions have been made.

  References

   Issue

   National conference with international participation "Educational technologies - 2020'', vol. 35, issue 2, pp. 106-111, 2020, Bulgaria, Kavarna, National conference with international participation "Educational technologies - 2020'', ISSN 1311 2864

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание