Оригинал (Original)
Автори: Димова, Г. Т.
Заглавие: Управление на стареенето в “АЕЦ Козлодуй” EAД – нормативи, практика, безразрушителен контрол
Ключови думи: Атомна централа, стареене

Абстракт: В публикацията са представени нормите и ръководствата за управление на стареенето на АЕЦ, практики, методи за контрол, поддръжка и мониторинг. Обяснени са основните механизми на деградация на механични свойства на метала на механичното оборудване - корозионно-ерозийни процеси; износване; термично окрехостяване; циклична умора. Механизмите на деградация водят до нарушаване работоспособността на оборудването. За надеждната експлоатация на АЕЦ са много важни дейностите по техническа диагностика и провеждане на анализи на работоспособност.

Библиография

  Издание

  Български атомен форум, Булатом, 2019, България, Варна

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Dimova, G. T.
  Title: Ageing management in NPP Kozloduy – Norms, Practices and Non-destructive testing
  Keywords: Nuclear power plant, Ageing

  Abstract: The Norms and Guidelines for Long Term Operation LTO of NPP are presented; as well practices, methods for inspection, testing and monitoring. The explanation of the base mechanisms of the degradation of the mechanical properties is given – corrosion-erosion, wearing, thermal embrittlement, cycle fatigue. The mechanisms of the degradation lead to loss of the equipment workability. The activities concerning technical diagnostic and providing of analysis are very important.

  References

   Issue

   Bulatom, 2019, Bulgaria, Varna

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.