Оригинал (Original)
Автори: Димова, Г. Т.
Заглавие: Ръководства на МААЕ, подпомагащи продължаване сроковете на експлоатация на ядрените централи в света
Ключови думи: Атомна централа, надеждност

Абстракт: Възможностите за продължаване на срока на експлоатация (ПСЕ) на ядрените централи се демонстрират чрез анализи, изпитвания и управление на ресурса за очаквания допълнителен срок на експлоатация ДСЕ. Развиват се техническите дисциплини, основаващи се на изискванията за управление на стареенето на механични и електрически системи, компоненти и строителни конструкции. Управлението на стареенето на КСК включва инженерни и икономически аспектина задачата. Основните дейности са насочени към допълнителни изследвания на метала на механичното оборудване и на електрооборудване, изготвяне на анализи, проектирани спрямо ДСЕ, провеждане на периодичен преглед на безопасността, обучение и тренинг на персонала.

Библиография

  Издание

  Български атомен форум, Булатом, 2017, България, Варна

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Dimova, G. T.
  Title: Documents issued from IAEA for Long Term Operation of Nuclear Power Plant
  Keywords: Nuclear power plant, Reliability

  Abstract: The possibility for NPP’s long Term Operation LTO is demonstrated trough analysis, examinations and ageing management. The knowledge, concerning requirements for ageing management of mechanical and electrical systems, components and building is developed. Ageing management activities include engineering and economical aspects. The main deals are scoping additional testing of the equipment metal, analyzing, providing of periodical safety revue.

  References

   Issue

   Bulatom, 2017, Bulgaria, Varna

   Full text of the publication

   Вид: постер/презентация в национален форум