Оригинал (Original)
Автори: Димова, Г. Т.
Заглавие: Роля на безразрушителния контрол при продължаване сроковете на експлоатация на блокове ВВЕР 1000 в АЕЦ “Кoзлодуй”
Ключови думи: Nuclear Power Plant, NDE

Абстракт: This paper describes an approach for categorization of the non-destructive examinations of components and pipe-lines of the equipment of KNPP. The subject concerns a cross-section of both significance of the component for nuclear safety, assessments of technical condition, as well as influence of the environment. The current investigation can be used for organization of non-destructive examinations in NPP. Taзи статия описва подход за категоризиране на безразрушителния контрол на компоненти и тръбопроводи на "АЕЦ Козлодуй". Обосноваването на категориите на контрола е от значението на компонента за ядрената сигурност, оценка на техническото състояние на компонента, влиянието на околната среда.

Издания:

1.Международна конференция по дефектоскопия, 2016, България, Созопол, ISBN ISBN ISSN: 2603-4018 (print), 2603-4646 (online)
2.Списание "Научни известия на НТС", брой 1, стр. стр. 380-383, 2016, България, София, ISBN ISSN-1310-3946

Издателските права се държат от Национално-научно техническо дружество по дефектоскопия

Пълен текст на публикацията

Autors: Dimova, G. T.
Title: Significance of Nondestructive Examination for Long Term Operation LTO of units, type WWER 1000, Kozloduy NPP
Keywords: Nuclear Power Plant, NDE

Abstract: This paper describes an approach for categorization of the non-destructive examinations of components and pipe-lines of the equipment of KNPP. The subject concerns a cross-section of both significance of the component for nuclear safety, assessments of technical condition, as well as influence of the environment. The current investigation can be used for organization of non-destructive examinations in NPP.

Issues:

1.Proceedings from NDT days, 2016, Bulgaria, Sozopol, ISBN ISBN ISSN: 2603-4018 (print), 2603-4646 (online)
2.Scientific Proceeding, issue 1, pp. 380-383, 2016, Bulgaria, Sofia, ISBN ISSN-1310-3946

Copyright Национално-научно техническо дружество по дефектоскопия

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум с межд. уч.