Оригинал (Original)
Автори: Димова, Г. Т.
Заглавие: Управление на ресурса на блокове, тип ВВЕР 1000 в „AEЦ Козлодуй”. Анализ на крехко разрушаване на заварени съединения на парогенератори, тип ПГВ 1000М
Ключови думи: Парогенератор, крехко разрушаване, анализи

Абстракт: Целта на настоящия доклад е да представи анализ на крехко разрушаване на заварените съединения на парогенераторите, тип ПГВ 1000М, на блокове 5 и 6 в АЕЦ “Козлодуй”. Темата на доклада произтича от дейности по управление на ресурса на съоръженията, както и от проекта за продължаване сроковете на експлоатация (ПСЕ) на блоковете. Основен метод за обосноваване възможността за продължаване на сроковете на експлоатация на реакторните установки е якостния анализ на отделните съоръжения. След близо 30 години експлоатация на парогенераторите, тип ПГВ 1000М, се установяват критични зони на оборудването - места с термо-хидравлични натоварвания, около и над допустимите. Анализите се базират на данни за критичните зони, напреженията в тях и постулираните нецялостности в метала. В настоящия доклад се разглежда анализ на крехко разрушаване, изпълнен за заварените съединения 111/z на щуцери Ду 1200 към колекторите на парогенераторите по първи контур.

Библиография

  Издание

  Български атомен форум, Булатом, 2016, България, Варна

  Издателските права се държат от Булатом

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Dimova, G. T.
  Title: Lifetime management. Analysis of weld”s fast fracture of steam generators
  Keywords: Steam generator, fast fracture, analysis

  Abstract: The scope of the current report is to present a fast fracture analysis of the steam-generator’s welds, Kozloduy NPP. The topic follows Long Term Operation LTO activities. After 30 years of steam-generator’s exploitation it is conclude critical areas of the NPP equipment – thermo-hydraulic loads zones. Analysis are based on the data for critical points, strains and postulated defects. A fast fracture analysis of the steam-generator’s welds 111/z (nozzle Du 1200 and steam-generator) is presented.

  References

   Issue

   Bulatom Internet page, 2016, Bulgaria, Varna

   Copyright Булатом

   Full text of the publication

   Вид: постер/презентация в национален форум с межд. уч.