Оригинал (Original)
Автори: Димова, Г. Т.
Заглавие: Вероятностен модел за оценка нарастването на дефектите
Ключови думи: Атомна централа, надеждност

Абстракт: Представен е вероятностен модел за оценка на нарастването на дефектите в метала на съоръженията в АЕЦ. Вейбуловото разпределение разглежда метала като съвкупност от нишки и оценява възможността за разкъсване на част от нишките. Чрез модел на Вейбул и входни ресурси - реални данни за големина и местоположение на дефекти - е представена тенденцията на развитие на дефектите при последващата експлоатация на АЕЦ.

Библиография

  Издание

  Meждународна конфевренция по дефектоскопия, 2014, България, Созопол, ISBN ISSN: 2603-4018 (print), 2603-4646 (online)

  Издателските права се държат от Национално-научно техническо дружество по дефектоскопия

  Autors: Dimova, G. T.
  Title: Probability model for assessment of defects growing
  Keywords: Nuclear power plant, Reliability

  Abstract: Probability model for assessment of the defect’s growing in the metal of NPP is presented. The Weibull distribution considers a metal like a set from threads, fibers; it is possible to make assessment of a possibility to break. By Weibull distribution and using input data - real data for the size and location of the defects it was provided a developing trend for the defects.

  References

   Issue

   Proceedings from NDT days, 2014, Bulgaria, Sozopol, ISBN ISSN: 2603-4018 (print), 2603-4646 (online)

   Copyright Национално-научно техническо дружество по дефектоскопия

   Вид: постер/презентация в национален форум с межд. уч.