Оригинал (Original)
Автори: Димова, Г. Т.
Заглавие: Управление на стареенето на компоненти и съоръжения
Ключови думи: Атомна централа, стареене

Абстракт: В публикацията са представени обектите на Програмата за управление на стареенето на механичното оборудване в АЕЦ. Показани са основните компоненти на системите и съоръженията, документите на МААЕ и фазите на процеса по управление на стареенето. Фаза 1 - провеждане на преглед на оборудването; Фаза 2 - провеждане на комплексен анализ за работоспособност на оборудването.

Издания:

1.Български атомен форум, Булатом, 2014, България, Варна
2.Интернет-страница на Булатом, 2014, България, София

Издателските права се държат от Булатом

Пълен текст на публикацията

Autors: Dimova, G. T.
Title: Ageing Management Activities of the Component of Kozloduy NPP
Keywords: nuclear power plant, ageing

Abstract: The objectives of the Ageing Management Program AMP are presented. There was explained the main NPP’s components, IAEA documents and Phases of the ageing management process. Phase 1 – Scoping and Screening; Phase 2 – Complex Analysis.

Issues:

1.Bulatom, 2014, Bulgaria, Varna
2.Internet page of Bulatom, 2014, Bulgaria, Sofia

Copyright Булатом

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум с межд. уч.