Оригинал (Original)
Автори: Димова, Г. Т.
Заглавие: Управление на ресурса на АЕЦ: Ефективност на методите за техническо обслужване и ремонт (ТОиР) спрямо действащите механизми на деградация на механичните свойства
Ключови думи: АЕЦ, надеждност, експлоатационен срок, деградация

Абстракт: Целта на доклада е да се представят общо дейностите по ТОиР и как се оценява ефективността на методите на ТОиР. В изложението на доклада се записват механизмите на деградация (или физико-химичните процеси в материалите) под влияние на работните условия. Описва се по какъв начин и с какви методи на ТОиР периодично се следи за изменението на механичните свойства на материалите и за загуба на устойчивост на работещите системи. За атомните централи няма документирани критерии за ефективност на методите на ТОиР, но има много натрупан експлоатационен опит, който се изучава и прилага и при нас. Заключението на доклада систематизира настоящи и бъдещи дейности в “АЕЦ Козлодуй” по разглежданата тематика.

Издания:

1.Конференция на Българско ядрено дружество, 2013, България, Несебър
2.Internet-страницата на Българското ядрено дружество БЯД, 2013, България, София, ISBN ISSN: 2603-5480 (online) - ISSN: 2603-5553 (print)

Издателските права се държат от BgNS Transactions

Пълен текст на публикацията

Autors: Dimova, G. T.
Title: Ageing Management of Nuclear Power Plant. Effectiveness of the methods for examination, testing and monitoring
Keywords: nuclear power plant, life time, degradation of the mechanical properties

Abstract: The report’s scope is to present NPP activities for examination, testing and monitoring, as well assessment of the effectiveness. The mechanisms of the degradation are described, from point of view physical-chemical process. There was developed the manner and methods, applying for following changing of the materials. For many NPP there has not any documented criteria, but good work experience is given.

Issues:

1.BgN conference, 2013, Bulgaria, Nesebar
2.BgNs, 2013, Bulgaria, Sofia, ISBN ISSN: 2603-5480 (online) - ISSN: 2603-5553 (print)

Copyright BgNS Transactions

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум с межд. уч.