Оригинал (Original)
Автори: Димова, Г. Т.
Заглавие: Контролът на метала – практика и тенденции при експлоатацията на АЕЦ
Ключови думи: Атомна централа, стареене, методи на контрол

Абстракт: В публикацията са представени принципите на планирания експлоатационен контрол на метала на съоръжения и компоненти в АЕЦ, организацията, обемите на контрола, периодичността, документите на контрола, методите на контрола, референцията на методите спрямо механизмите на деградация на механични свойства на метала и др.

Издания:

1.Дни на Български атомен форум, Булатом, 2013, България, Варна
2.Интернет страница на Български атомен форум, 2013, България, София

Издателските права се държат от Булатом

Пълен текст на публикацията

Autors: Dimova, G. T.
Title: Metals inspections - practices and tendons in NPP
Keywords: nuclear power plant, ageing, methods of inspection

Abstract: The main principles of the inspections of the NPP’s metals equipment are presented, as well organization of the work, parts and periods (time) of the inspections, documents, methods, mechanisms of degradation of the mechanical properties of the metal.

Issues:

1.Bulatom, 2013, Bulgaria, Varna
2.Internet page of Bulatom, 2013, Bulgaria, Sofia

Copyright Булатом

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум с межд. уч.