Оригинал (Original)
Автори: Димова, Г. Т.
Заглавие: Подходи за провеждане на техническа диагностика на корпуси на реактори, тип ВВЕР 1000
Ключови думи: Атомна централа, стареене

Абстракт: Натрупването на дефекти на микроскопично ниво е причина за зараждане на микроскопични уморни пукнатини. Първопричината за загуба на работоспособност на оборудването е стареенето на материалите, което се оценява със степента на изменение на началните характеристики на материалите. Измененията в материалите вследствие на влияещите фактори – корозия, ерозия, износване, неутронно окрехкостяване, термично стареене, деформация и др. влияят на динамическите характеристики на оборудването. Техническата диагностика на оборудването в АЕЦ е определяне на състоянието в дадения момент на даденото съоръжение / възел или система съобразно нормативните изисквания, и определяне на причинно-следствена връзка за състоянието. Резултатите от техническата диагностика служат за: - Управленски решения за евентуално повлияване на причинно-следствената връзка; - Оценяване на остатъчния ресурс и неговото управление.

Издания:

1.Международна конференция на Българското ядрено дружество, 2011, България, Банско
2.Списание "BgNS Transactions", том 16, брой 2, 2011, България, София, ISBN ISSN: 2603-5480 (online) ISSN: 2603-5553 (print)

Издателските права се държат от BgNS Transactions

Пълен текст на публикацията

Autors: Dimova, G. T.
Title: Research for conducting of technical diagnostic of RPV, type VVER 1000
Keywords: nuclear power plant, ageing

Abstract: Accumulation of the defects is a reason for origination of microscopic fatigue cracks. The base reason for loss of workability is materials ageing, which is assessed by changing of the materials characteristics. The factors like corrosion, erosion, wearing, fatigue, neutron embrittlement, defects impacts on the dynamical characteristics of the equipment. Technical diagnostic means the deals for assessment of the condition of the components according norm’s requirements and to point causal connection. Results are necessary for management and life time assessment.

Issues:

1.Conference of Bulgarian Nuclear Society, 2011, Bulgaria, Bansko
2.BgNS Transactions, vol. 16, issue 2, 2011, Bulgaria, Sofia, ISBN ISSN: 2603-5480 (online) ISSN: 2603-5553 (print)

Copyright BgNS Transactions

Full text of the publication

Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч.