Оригинал (Original)
Автори: Димова, Г. Т.
Заглавие: Сравнителен анализ на изискванията в процедурата на МААЕ, методиката на ГП НАЭК “ЭНЕРГОАТОМ”, УКРАЙНА и методиката на РОСЭНЕРГОАТОМ”, РУСИЯ за оценка на ресурса на ядрени съоръжения, тип ВВЕР 1000 в процеса на експлоатация
Ключови думи: Атомна централа, стареене

Абстракт: Ресурсът за експлоатация на съоръжения и тръбопроводи в реакторните установки е обоснован с необходимия якостен запас за определения експлоатационен период. Независимо от това, фактическият ресурс на съдове и тръбопроводи може да е по-малък от проектния ресурс в зависимост от изготвянето и от условията на експлоатация на обектите. Изменението на механичните свойства на материалите под влияние на неутронното окрехкостяване се изразява в уякчаване при едновременна загуба на пластичност. Процесът се развива експоненциално и окрехкостяването е най-силно в първоначалните периоди от експлоатацията на енергоблока. В настоящия доклад са разгледани изискванията на три документа – които са известни и приложими всеки поотделно в областта на оценка на ресурса - Процедурата Verlife (MAAE), методиките МТ-D.0.03.391-09 (Украйна) и МРКР-СХР-2004 (Русия)

Библиография

  Издание

  Международна конференция по дефектоскопия, 2010, България, Созопол, ISBN ISSN: 2603-4018 (print), 2603-4646 (online)

  Издателските права се държат от Национално-научно техническо дружество по дефектоскопия

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Dimova, G. T.
  Title: Аnalysis of requirements of the procedures of IAEA, the methodic of ГП НАЭК “ЭНЕРГОАТОМ”, Ukraine, and the methodic of РОСЭНЕРГОАТОМ”, Russia, for life time assessment of NPP components in operation
  Keywords: nuclear power plant, ageing

  Abstract: The lifetime of NPP’s equipment is based on the strain analysis for a limited time period. Never the less, the real lifetime of the components and pipelines can be less than projected one, in dependence both of the productions and the work conditions. The changing of the material’s mechanical properties, caused by neutron embrittlement is exhibiting thought a loss of plasticity. That process develops exponentially. The requirement of three documents are presented in the paper – Procedure Verlife (IAEA), methodic МТ-D.0.03.391-09 (Ukraine) and МРКР-СХР-2004 (Russia).

  References

   Issue

   Proceedings from NDT days, 2010, Bulgaria, Sozopol, ISBN ISSN: 2603-4018 (print), 2603-4646 (online)

   Copyright Национално-научно техническо дружество по дефектоскопия

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в международен форум