Оригинал (Original)
Автори: Димова, Г. Т.
Заглавие: Планиране на техническата диагностика на съоръжения и компоненти на реакторни установки, тип ВВЕР в “АЕЦ КОЗЛОДУЙ”
Ключови думи: Атомна централа, стареене, техническа диагностика

Абстракт: Оценката на ресурса, неговото продължение и увеличение на междуремонтния период са основни проблеми за съвременното енергетично оборудване. В настоящия доклад се дават общи препоръки към документите (програми, планове и методики) за техническа диагностика, както и математически модели за оценка на ресурса на съоръжения и компоненти на реакторни установки. В изложението е дадена Примерна процедура за оценка на остатъчния ресурс на материала на компонента вследствие на уморни повреждания.

Библиография

  Издание

  Международна конференция по дефектоскопия, 2009, България, Созопол, ISBN ISSN: 2603-4018 (print), 2603-4646 (online)

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Dimova, G. T.
  Title: Planning of the technical diagnostic of the components of the NPP
  Keywords: Nuclear Power Plant, Ageing, Technical diagnostic

  Abstract: The lifetime assessment and lifetime extension, as well increasing of the periods between inspections are the main problems for energy equipment today. Generally recommendations for preparing of the documents for technical diagnostic (program, plans and methodic) are given in the paper, as well mathematical models for lifetime assessment of the NPP components. An example procedure for lifetime assessment caused from fatigue is given.

  References

   Issue

   Proceedings from NDT days, 2009, Bulgaria, Sozopol, ISBN ISSN: 2603-4018 (print), 2603-4646 (online)

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в международен форум