Оригинал (Original)
Автори: Димова, Г. Т.
Заглавие: Сравнителен анализ на числови модели за оценка на неутронно окрехкостяване на метала на корпусите на реактори, тип ВВЕР 1000
Ключови думи: Атомна централа, неутронно окрехкостяване

Абстракт: Работните условия на метала на корпуса на реактора се характеризират с интензивни неутронни потоци в условията на висока температура и високо налягане. Окрехкостяването при радиационно облъчване е свързано с уякчаване на материала при едновременна загуба на пластичността. Неутронното окрехкостяване на феритните стомани се изразява в нарастване на стойността на температурата на преход от жилаво към крехко разрушаване (критична температура на радиационна крехкост). Количествената оценка на неутронното oкрехкостяване на метала на корпуса на реактора се изразява посредством отместването на температурата на окрехкостяване, oпределена при избрано критериално ниво. В настоящата статия се разглеждат 4 числени модели за оценка на неутронното окрехкостяване на метала на корпуса на реактора, известни и приложими за реакторни установки, тип ВВЕР 1000.

Издания:

1.Международна конференция по дефектоскопия, 2008, България, Созопол, ISBN ISSN: 2603-4018 (print), 2603-4646 (online)
2.сборник на Българското ядрено дружество, том 15, брой 1, 2011, България, София, ISBN ISSN: 2603-5480 (online) ISSN: 2603-5553 (print)

Издателските права се държат от BgNS Transactions

Пълен текст на публикацията

Autors: Dimova, G. T.
Title: Analysis of numerical models for assessment of the neutron embreetelement of the metal of RPV, type WWER
Keywords: Nuclear Power Plant, Neutron embrittlement

Abstract: The work conditions of the reactor pressure vessels metal are characterized by neutron flux, high temperature and pressure. Radiation embrittlement causes metal‘s toughness and simultaneously - loss of a workability. Neutron embrittlement of the ferrite styles is manifested trough growing of the transition temperature. The quantity assessment of the neutron embrittlement is expressing by a shift of a transition temperature. A different mathematical models (number of 4) for assessment of the neutron embrittlement, are described in a current paper.

Issues:

1.Proceedings from NDT days, 2008, Bulgaria, Sozopol, ISBN ISSN: 2603-4018 (print), 2603-4646 (online)
2.BgNS Transactions, vol. 15, issue 1, 2011, Bulgaria, Sofia, ISBN ISSN: 2603-5480 (online) ISSN: 2603-5553 (print)

Copyright BgNS Transactions

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум с межд. уч.