Оригинал (Original)
Автори: Димова, Г. Т.
Заглавие: Механизми на деградация на материалите в ядрената енергетика
Ключови думи: Атомна централа, деградация на механични свойства

Абстракт: В публикацията са представени основните механизми на деградация на материалите на механично оборудване в действаща атомна електроцентрала (АЕЦ), тип ВВЕР 1000 - неутронно окрехостяване, ерозия, корозия,умора, износ. Обяснени са причините и физико-химичните процеси, причиняващи изменение на механични свойства на материалите. Обосновава се прилагането на методи на безразрушителен контрол на оборудването, обемите и програмите на контрола в АЕЦ.

Библиография

  Издание

  Годишното издание на Националното Научно-техническо дружество по дефектоскопия, 2007, България, Созопол, ISBN ISSN: 2603-4018 (print), 2603-4646 (online)
  Autors: Dimova, G. T.
  Title: Mechanism of degradation of the materials in the nuclear industry
  Keywords: nuclear power plant, degradation of the mechanical properties

  Abstract: The main mechanisms of the materials degradation of the nuclear power plant’s (NPP’s) mechanical equipment are presented - neutron embrittlement, erosion, corrosion, fatigue and wear. It was explained the reasons and the physicо-chemical process, caused material’s mechanical properties changing. It was justified application of nondestructive testing methods on the equipment, the volume (the parts of equipment) and programs for inspection, testing and monitoring in NPP.

  References

   Issue

   Proceedings from NDT days, 2007, Bulgaria, Sozopol, ISBN ISSN: 2603-4018 (print), 2603-4646 (online)

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.