Оригинал (Original)
Автори: Стаевски К., Димова, Г. Т.
Заглавие: Вероятностно разпределение на дефекти в метала на компоненти от I-ви контур на атомни централи, тип ВВЕР
Ключови думи: methods for non-destructive examinations, discontinuity of t

Абстракт: Използването на вероятностни методи за оценка на целостта на компоненти на атомни електроцентрали тип ВВЕР се препоръчва като добра практика от серията стандарти за безопасност на Международната агенция по атомна енергетика (МААЕ) – Safety Guide, от Унифицираната процедура за оценка на остатъчния ресурс на компоненти и тръбопроводи в атомни електроцентрали тип ВВЕР, VERLIFE, както и в авторски публикации. Типичен пример за приложение на такива модели е оценката на риска от разрушаване на съоръжението, на което се основава контролът, инфомиращ за риска – Risk-informed Inservice Inspection (RI-ISI). Настоящата статия представя вероятностно разпределение на дефекти в компоненти от I-ви контур на атомни електроцентрали, основани на проследяване на развитието на дефектите, констатирани чрез методите на безразрушителен контрол.

Библиография

  Издание

  списание „Годишник на Софийския университет - Физически факултет”, том 106, 2013, България, София, Университетска библиотека "Св. Климент Охридски", ISBN ISSN 0584-0279

  Издателските права се държат от Годишник на Софийския университет - Физически факултет”

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Staevski К., Dimova, G. T.
  Title: PROBABILITY DISTRIBUTION OF THE DEFECTS OF THE METAL OF THE COMPONENTS, I-ST CONTOUR OF NUCLEAR POWER PLANT TYPE WWER
  Keywords: methods for non-destructive examinations, discontinuity of the metals (weld), Weibull distribution

  Abstract: Using of probability methods for assessment of the integrity of the components of NPP type WWER is recommended as a good practice in Series of IAEA Safety Guides, as well as Unifi ed Procedures for Lifetime Assessment of Components and Piping in WWER NPP, VERLIFE, and in other publications. As a typical example of such models is seen the risk assessment from facility destruction which is the basis of the Risk-informed In-service Inspection (RI-ISI). This paper suggests probability distribution of the defects of the metal of the components of NPP type WWER, based on the In-service inspection results achieved via non-destructive methods.

  References

   Issue

   Annual of the Sofia University St. Kliment Ohridski Faculty of Physics, vol. 106, 2013, Bulgaria, Sofia, Sofia University St. Kliment Ohridski Library., ISBN ISSN 0584-0279

   Copyright Годишник на Софийския университет - Физически факултет”

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание