Оригинал (Original)
Автори: Велев Б., Джуджев, Б. П.
Заглавие: Автоматизирана обработка на данни от измерване на термоелектродвижещо напрежение в метали и сплави
Ключови думи: клъстер анализ, робастни оценки

Абстракт: В работата се анализират някои възможности за автоматизирана обработка на данни от измерване на характеристиката на термоелектродвижещата сила (ТЕДС) - термоелектродвижещо напрежение ЕТ в образци от метали и сплави. Представени са алгоритми за разработване на софтуер за автоматизирана система за оценка на резултатите. Изследвани са 2 статистически метода за класифициране на групи образци и изделия по измерени стойности на ЕТ при сортиране по марка (химически състав) и термообработка (твърдост) на някои метали и сплави - клъстер анализ и робастни (устойчиви) оценки, които са подходящи за обработка на данни с голямо разсейване

Библиография

  Издание

  Българско списание за инженерно проектиране, брой 42, 2020, България, София, ISSN 1313-7530
  Autors: Velev B., Dzhudzhev, B. P.
  Title: Automated processing of data from measurement of thermo electric driving voltage in metals and alloys
  Keywords: cluster analysis, robust estimates

  Abstract: The paper analyzes some possibilities for automated data processing from measuring the characteristic of the thermoelectric driving force (TEDS) - thermoelectric driving voltage ET in samples of metals and alloys. Algorithms for software development for an automated system for evaluation of results are presented. 2 statistical methods for classification of groups of samples and articles by measured values of ET in sorting by brand (chemical composition) and heat treatment (hardness) of some metals and alloys - cluster analysis and robust (stable) estimates that are suitable for processing of data with high scattering.

  References

   Issue

   Bulgarian Journal for Engineering Desing, issue 42, 2020, Bulgaria, Sofia, ISSN 1313-7530

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание