Оригинал (Original)
Автори: Неделчев, К. И., Русанов, Р. В., Трифонов, В. Н., Иванов, П. Г.
Заглавие: Изследване влиянието на допълнителни акустични елементи върху времето за реверберация на помещение
Ключови думи: време за реверберация; акустично студио; акустични елементи;

Абстракт: В работата се изследва влиянието на допълнителните акустични елементи, поставени в близост до стените или върху тях, с цел промяна на акустичните характеристики /акустичната картина/ на помещението. Като параметър за оценка се използва времето за реверберация. Експериментално е измерено времето на ревербрация в акустично студио при различни конфигурации на различни акустични елементи. Анализирани са резултатите от експерименталните изследвания.

Библиография

  Издание

  БулТранс, том 13, стр. стр. 46 - 51, 2020, България, Созопол, Технически университет – София, ISBN ISSN 1313-955X

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Nedelchev, K. I., Rusanov, R. V., Trifonov, V. N., Ivanov, P. G.
  Title: Investigation of the influence of additional acoustic elements on room reverberation time
  Keywords: reverberation time, acoustic elements, acoustic studio

  Abstract: The paper is to study the influence of additional acoustic elements placed near the walls or on them, on the reverberation time of the room where we want to change the acoustic characteristics (acoustic picture). The reverberation time in an acoustic studio was experimentally measured in different configurations of different acoustic elements. The results of the experimental studies are analyzed.

  References

   Issue

   BulTrans, vol. 13, pp. 46 - 51, 2020, Bulgaria, Sozopol, Technical University - Sofia Academic Publishing House, ISBN ISSN 1313-955X

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в международен форум