Оригинал (Original)
Автори: Неделчев, К. И., Русанов, Р. В., Иванов, П. Г.
Заглавие: Използване на COMSOL за изследване на ефективността на конструкцията на шумозаглушителни устройства
Ключови думи: Акустични бариери, заглушител, заглушител, звуков кристал, COMSOL Multiphysics®, ниво на звуково налягане

Абстракт: В статията се изследва влиянието на някои от параметрите на акустичната бариера от отворен тип, които се използват за намаляване на нивата на звуковото налягане, чрез пасивни устройства за намаляване на шума във вентилационните системи и някои видове акустични бариери / Sonic Crystal Acoustic Barriers /.

Библиография

  Издание

  Акустика, том XII, брой 21, стр. стр. 75-83, 2019, България, София, Варна, Технически университет – София, ISBN ISSN 1312-4897

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Nedelchev, K. I., Rusanov, R. V., I, P. G.
  Title: Using COMSOL to Investigate the Effectiveness of Mufflers
  Keywords: Acoustic Barriers, Silencer, Muffler, Sonic Crystal, COMSOL Multiphysics®, Sound Pressure Level

  Abstract: The paper studies the influence of some of the parameters of the open type acoustic barrier, which are used to reduce sound pressure levels, through passive noise reduction devices in ventilation systems and some types of acoustic barriers /Sonic Crystal Acoustic Barriers/. The study was realized with a model in the environment of COMSOL Multiphysics.

  References

   Issue

   Acoustics, vol. 12, issue 21, pp. 75-83, 2019, Bulgaria, Sofia, Varna, Technical University - Sofia Academic Publishing House, ISBN ISSN 1312-4897

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в международен форум