Оригинал (Original)
Автори: Витков, Н. Е.
Заглавие: Глобално и регионално замърсяване на атмосферата от ТЕЦ
Ключови думи: екология, атмосфера, замърсяване на атмосферата, ТЕЦ, намаляване на емисиите от ТЕЦ, очистване на димни газове, очистващи съоръжения

Библиография

  Издание

  , брой 50, стр. стр. 151, 2020, България, София, ВЕРЕН, ISBN 978-619-231-037-0
  Autors: Vitkov, N. E.
  Title: Global and regional air pollution from thermal power plants
  Keywords: ecology, atmosphere, atmospheric pollution, thermal power plants, reduction of emissions from thermal power plants, flue gas cleaning, cleaning facilities

  References

   Issue

   , issue 50, pp. 151, 2020, Bulgaria, Sofia, VEREN, ISBN 978-619-231-037-0

   Вид: монография/части от монография