Оригинал (Original)
Автори: Витков, Н. Е.
Заглавие: Полагане на гъвкави дълбоки заземители
Ключови думи: заземяване, заземители, дълбоки заземители, полагане на дълбоки заземители

Библиография

  Издание

  , 2007, България, ISSN 2367-6728
  Autors: Vitkov, N. E.
  Title: Laying of flexible deep earthing conductors
  Keywords: earthing, earthing conductors, deep earthing conductors, laying of deep earthing conductors

  References

   Issue

   , 2007, Bulgaria, ISSN 2367-6728

   Цитирания (Citation/s):
   1. 1. Petar Danchev, Daniel Dobrilov, Georgi Dimitrov, Angel Tsolov, “Study on switching overvoltages in low voltage shunt reactors”, ISBN: 978-1-7281-2697-5, DOI 10.1109/BulEF48056.2019.9030754. - 2019 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science
   2. Георги Димитров, „Особености при защита на къси кабелни линии високо напрежение в пустинни райони“, Second Balkan Junior conference on lightning 19-21 September 2019, Plovdiv, Bulgaria, ISSN: 26030414x. - 2019 - в български издания
   3. Добрилов Д., „Компенсиране на реактивна капацитивна енергия в разпределителни мрежи“, издателство Авангард, 2020, трето преработено и допълнено издание, ISBN - 978-619-239-431-8. - 2019 - в български издания

   Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч.