Оригинал (Original)
Автори: Витков, Н. Е.
Заглавие: Експериментална проверка на точността на компютърно приложим алгоритъм за изчисляване съпротивлението на заземители ВН
Ключови думи: заземяване, заземители, съпротивление на заземители, измерване съпротивлението на заземители, моделиране на заземителни инсталаци

Библиография

  Издание

  , 2006, България, ISSN 2367-6728
  Autors: Vitkov, N. E.
  Title: Experimental verification of the accuracy of a computer-applied algorithm for calculating the resistance of HV grounding conductors
  Keywords: earthing, earthing conductors, earthing resistance, measuring earthing resistance, modeling of earthing installations

  References

   Issue

   , 2006, Bulgaria, ISSN 2367-6728

   Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч.