Оригинал (Original)
Автори: Витков, Н. Е.
Заглавие: Възможности за използване на стоманобетонни конструкции за заземители
Ключови думи: заземяване, заземители, измерване съпротивление на заземители, естествени заземители, стоманобетонни заземители

Библиография

  Издание

  , 2002, България, ISSN 2367-6728
  Autors: Vitkov, N. E.
  Title: Possibilities for using reinforced concrete structures for grounding conductors
  Keywords: earthing, earthing conductors, measuring earthing resistance, natural earthing conductors, reinforced concrete earthing conductors

  References

   Issue

   , 2002, Bulgaria, ISSN 2367-6728

   Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч.