Оригинал (Original)
Автори: Витков, Н. Е.
Заглавие: Някои метрологични проблеми при проверка на заземителни инсталации
Ключови думи: заземяване, заземители, измерване на съпротивление на заземители, измервателни уреди, интерпретация на резултатите

Библиография

  Издание

  , 2002, България, ISBN SSN-ISBN:2367-6728
  Autors: Vitkov, N. E.
  Title: Some metrological problems when inspecting earthing installations
  Keywords: earthing, earthing conductors, earthing resistance measurement, measuring instruments, interpretation of results

  References

   Issue

   , 2002, Bulgaria, ISBN SSN-ISBN:2367-6728

   Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч.