Autors: Velichkova, R. T., Pushkarov, M. I.
Title: Experimental investigation of mining water
Keywords: Experimental ,investigation,mining water

References

    Issue

    , 2020, Bulgaria,

    Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus