Оригинал (Original)
Автори: Пандиев, И. М.
Заглавие: LC ГЕНЕРАТОР НА ХАРМОНИЧЕН СИГНАЛ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ШИРОКОЛЕНТОВ ИНТЕГРАЛЕН УСИЛВАТЕЛ С ТОКОВА ОБРАТНА ВРЪЗКА
Ключови думи: Аналогови схеми, усилватели, LC генератори на хармонични сигнали, CFOA

Абстракт: LC генератор на хармоничен сигнал с използване на широколентов усилвател с токова обратна връзка, състоящ се от 4-изводен широколентов интегрален усилвател с токова обратна връзка(1),който е каскадна структура на токов транспортьор(2)с изводи x, y и z,и повторител на напрежение(3)с изводи z и o, изход на генератора е извод о на(1),като положителният извод на захранването nVCC на(1)е свързан с извод(9)–положителен извод на външен двуполярен симетричен захранващ източник, а отрицателният извод на захранването nVEE е свързан с извод(10)–отрицателен извод на външен двуполярен симетричен захранващ източник, ХАРАКТЕРИЗИРАЩ СЕ С ТОВА,ЧЕ паралелен резонансен LC кръг(4)е съставен от три реактивни елемента(6,7и8),като(6)и(7)са от един и същи вид–бобини или кондензатори,общият извод на(6)и(8)е свързан с извод z на токов транспортьор(2),а общият извод на(7)и(8) е свързан към земя, общата точка на(6)и(7)е към вход y на(1),а вход x на(1)е свързан с единия извод на резистор (5),другият извод към маса

Библиография

  Издание

  , 2021, България, София, Патентното ведомство на Република България, ISSN 67286
  Autors: Pandiev, I. M.
  Title: LC SINE-WAVE OSCILLATOR USING A WIDEBAND CURRENT-FEEDBACK OPERATIONAL AMPLIFIER
  Keywords: Analog circuits, amplifers, LC oscillators, CFOA

  Abstract:

  References

   Issue

   , 2021, Bulgaria, Sofia, Patent office, ISSN 67286

   Вид: патент/полезен модел, публикация в реферирано издание, индексирана в Google Scholar