Оригинал (Original)
Автори: Янева, С. Ц., Маринов Г., Николова В., Петков Ст.
Заглавие: НЕОБРАТИМОТО ДЕЗАКТИВИРАНЕ НА ОРЪЖИЯТА - ЕЛЕМЕНТ НА СИГУРНОСТТА
Ключови думи: ЕS- European Union, ZOBVVPI

Библиография

  Издание

  Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, том 10, НВУ „В. Левски“, том 10, стр. стр. 250-261, 2020, България, Велико Търново, НВУ „В. Левски“, ISBN ISSN 1314-1937
  Autors: Yaneva, S. C., Marinov G., Nikolova V., Petkov St.
  Title: Irreversible deactivation of firearms – an element of security
  Keywords: ЕS- European Union, ZOBVVPI

  References

   Issue

   Proceedings of Annual University Scientific Conference NVU "V. Levski ", 2020, vol. 10, pp. 250-261, 2020, Bulgaria, Veliko Tarnovo, NVU "V. Levski ", ISBN ISSN 1314-1937

   Вид: пленарен доклад в международен форум