Оригинал (Original)
Автори: Камбурова В., Илиев И., Velikanov V., Терзиев, А. К., Ахмедов А., Илиев К.
Заглавие: Енергийна ефективност на големи промишлени предприятия
Ключови думи: индустриални предприятия, енергийна ефективност

Абстракт: Повишаването на енергийната ефективност е един от важните приоритети в работата на правителството на Р. България, изпълняван ефективно чрез АУЕР. Тя създава условия за повишаване на конкурентоспособността на индустриалните предприятия, което прави икономиката устойчива. Подобряването на енергийната ефективност е важно и за намаляване на емисиите на парникови газове.

Библиография

  Издание

  , 2017, България, ISSN 0324-1521
  Autors: Kambourova V., Iliev I., Velikanov V., Terziev, A. K., Ahmedov A., Iliev K.
  Title: Energy efficiency of large industrial enterprises
  Keywords: industrial enterprises, energy efficiency

  Abstract:

  References

   Issue

   , 2017, Bulgaria, ISSN 0324-1521

   Цитирания (Citation/s):
   1. Ivanov, K., Georgieva, N., Tasheva, S., Gandova, V. Analysis of energy efficiency of an industrial system (2021) IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 1031 (1), art. no. 012080, DOI: 10.1088/1757-899X/1031/1/012080, ISSN: 17578981 - 2020 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание