Оригинал (Original)
Автори: Пандиев, И. М., Доневска, Л. А., Стаменов, Д. И.
Заглавие: Аналогова схемотехника – II
Ключови думи: аналогова електроника, транзистори, операционни усилватели, усилватели, активни филтри, генератори

Абстракт: В учебника „Аналогова схемотехника – II” са разгледани структурата, принципите на действие и основните електрически параметри на линейните и нелинейните операционни схеми; преобразувателите ток-напрежение, напрежение-ток и ток-ток; изолиращите усилватели; генераторите на сигнали и програмируемите усилватели със CMOS аналогови ключове, аналогови мултиплексори и цифрови потенциометри. Всъщност учебникът „Аналогова схемотехника – II” е продължение на учебника „Аналогова схемотехника – I”. Учебникът е предназначен за студентите от специалност „Електроника” в Техническия университет – София, но може да се използва и от студенти от сродни специалности, а така също от инженери и техници, които се занимават с проектиране и поддържане на електронна техника.

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 114, 2008, България, София, ИТУС, ISBN 978-964-438-694-8
  Autors: Pandiev, I. M., Donevska, L. A., Stamenov, D. I.
  Title: Analog electronics - II
  Keywords: analog electronics, amplifiers, active filters, oscillators, programmable circuits, operational amplifiers, CFOA

  Abstract:

  References

   Issue

   , pp. 114, 2008, Bulgaria, Sofia, Technical University of Sofia Publishing House, ISBN 978-964-438-694-8

   Вид: учебник, публикация в реферирано издание, индексирана в Google Scholar