Оригинал (Original)
Автори: Пандиев, И. М.
Заглавие: Аналогова схемотехника
Ключови думи: аналогова електроника, транзистори, операционни усилватели, усилватели, активни филтри, генератори

Абстракт: В учебника са изложени въпроси, свързани с теоретичните и практическите аспекти на аналоговата схемотехника. Той е предназначен да даде познания върху основните аналогови схеми и устройства и върху принципите за тяхното изграждане. Обект на разглеждане в учебника са постояннотоковите и променливотоковите усилватели, усилвателите на мощност, преобразувателите на ток в напрежение и напрежение в ток, линейните операционни схеми, активните филтри, генераторите на хармонични сигнали и високочестотните преобразуватели. За всяка схема е описан принципът на работа и въз основа на теоретичен анализ са изведени и обсъдени формулите за предавателните характеристики и свързаните с тях параметри. За най-важните схеми са дефинирани областите на приложение и са дадени препоръки за оптимално проектиране.

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 201, 2015, България, София, ИТУС, ISBN 978-619-167-195-3
  Autors: Pandiev, I. M.
  Title: Analog electronics
  Keywords: analog electronics, amplifiers, active filters, oscillators, programmable circuits, operational amplifiers, CFOA

  Abstract:

  References

   Issue

   , pp. 201, 2015, Bulgaria, Sofia, Technical University of Sofia Publishing House, ISBN 978-619-167-195-3

   Цитирания (Citation/s):
   1. Dochev, I., Manev, S., Docheva, L. "Study of the impact of negative feedback on frequency responses of small-signal multistage amplifiers", 11th National Conference with International Participation, ELECTRONICA 2020 - Proceedings 9305167, DOI: 10.1109/ELECTRONICA50406.2020.9305167. - 2020 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science
   2. I. N. Dochev, St. V. Manev, L. E. Docheva, „Study the Stability of the Amplifiers using PSPICE,“ 28th National Conference with International Participation (TELECOM), 29-30 Oct. Sofia, Bulgaria, 2020, pp. 68-71. DOI: 10.1109/TELECOM50385.2020.9299556. - 2020 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science
   3. St. Manev, I. Dochev, L. Docheva, „Behaviour Study of Analogue Circuits,“ 2021 IV International Conference on High Technology for Sustainable Development (HiTech), 7-8 Oct. Sofia, Bulgaria, 2021, ISBN: 978-166544873-4, DOI: 10.1109/HiTech53072.2021.9614234. - 2021 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science
   4. M. Ivanova, M. Stošović.. “Machine Learning and Rules Induction in Support of Analog Amplifier Design,” Computation (MDPI), ISSN: 2079-3197, vol. 10, no. 9, 2022. DOI: 10.3390/computation10090145 (SJR: 0.389 (2021), quartile Q2). - 2022 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: учебник, публикация в реферирано издание, индексирана в Google Scholar