Оригинал (Original)
Автори: Пандиев, И. М., Доневска, Л. А., Стаменов, Д. И.
Заглавие: Аналогова схемотехника – I
Ключови думи: аналогова електроника, транзистори, операционни усилватели, усилватели, активни филтри, генератори

Абстракт: В учебника „Аналогова схемотехника – I” са разгледани структурата, принципите на действие и основните електрически параметри на най-често използваните в практиката усилвателни електронни схеми. По-конкретно обект на изучаване са следните видове електронни схеми: еднотранзисторни и двутранзисторни усилвателни схеми, градивни стъпала в аналоговите интегрални схеми, основни усилвателни схеми с операционни усилватели, избирателни усилватели и усилватели на мощност. Основно внимание при разглеждането на електронните схеми е поставено върху едно¬транзисторните усилвателни схеми и усилвателните схеми с операционни усилва¬тели (инвертиращ и неинвертиращ усилвател), тъй като те представляват база за изучаването на всички останали видове аналогови електронни схеми. Учебникът е предназначен за студентите от специалност „Електроника” в Техническия университет – София.

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 160, 2008, България, София, ИТУС, ISBN 978-964-438-693-1
  Autors: Pandiev, I. M., Donevska, L. A., Stamenov, D. I.
  Title: Analog electronics - I
  Keywords: analog electronics, amplifiers, active filters, oscillators, programmable circuits, operational amplifiers, CFOA

  Abstract:

  References

   Issue

   , pp. 160, 2008, Bulgaria, Sofia, Technical University of Sofia Publishing House, ISBN 978-964-438-693-1

   Вид: учебник, публикация в реферирано издание, индексирана в Google Scholar