Оригинал (Original)
Автори: Колева, Н. В.
Заглавие: Изследване на дигиталната зрелост на производствената подсистема на индустриалното предприятие
Ключови думи: Индустрия 4.0, Дигитална зрелост, Индустриално предприятие, дигитална трансформация

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 124, 2020, България, София, Софттрейд, ISBN 978-954-334-226-6
  Autors: Koleva, N. V.
  Title: Study of the Industrial Enterprise’s Production System Digital Maturity
  Keywords: Digital Maturity, Industrial Enterprise, Digital Transformation

  References

   Issue

   , pp. 124, 2020, Bulgaria, Sofia, Softtreid, ISBN 978-954-334-226-6

   Вид: монография/части от монография