Оригинал (Original)
Автори: Антонов, С. И., Антонов, И. С., Терзиев, А. К., Грозданов, К. Ц., Карапетков, С. М., Спасов Д.
Заглавие: Експериментално изследване развитието на пожар при автомобили. Методика на изследване и измервателна апаратура
Ключови думи: Пожар

Библиография

  Издание

  , том 2, стр. стр. 16-21, 2017, България, Созопол, ТУ-София, ISSN 1314-5371
  Autors: Antonov, S. I., Antonov, I. S., Terziev, A. K., Grozdanov, K. C., Karapetkov, S. M., Spasov D.
  Title: Experimental study of a car fire. Methodology of research and measuring equipment
  Keywords: Fire

  References

   Issue

   , vol. 2, pp. 16-21, 2017, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia, ISSN 1314-5371

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Google Scholar