Оригинал (Original)
Автори: Николов, В. Н.
Заглавие: Симулационен модел на принудените трептения на механична система с четири степени на свобода
Ключови думи: динамика и трептения на машините, математично моделиране и компютърна симулация.

Абстракт: В доклада е описано изграждането на механо-математичен и симулационен модел на принудените трептения на двуосни транспортни машини във вертикалната надлъжна равнина, разглеждани като механична система с четири степени на свобода, породени от пътни неравности с хармоничен профил. След определяне на необходимите масови, еластични, дисипативни, геометрични и кинематични параметри на механичната система, е съставена системата от четири диференциални уравнения. От тях са получени функциите на ускоренията, подлежащи на изчисляване и двукратно числено интегриране за определяне, както на трите линейни и една ъглова скорости, така и на трите премествания и едното завъртане. Създаден е компютърен симулационен модел в средата Matlab със Simulink и са приложени резултати от числения експеримент.

Библиография

  1. Николов В. Н., Механо-математичен и симулационен модел на Стирлингов двигател от β-тип с коляно-мотовилков механизъм, Национален семинар по “Синтез и анализ на механизми 2001”, 25-27.05.2001 г., Сливен, Научно списание “Механика на машините”, год. IX, кн. 5, бр. 38, стр. 17-22.
  2. Под ред. Г. В. Крейнина, Кинематика, динамика и точность механизмов, Машиностроение, Москва, 1984.
  3. Светлицкий В. А. и И. В. Стасенко, Сборник задач по теории колебаний, Высшая школа, Москва, 1973.
  4. Севастакиев В. С., В. С. Живков и Е. И. Маринов, Динамика и трептения на ДВГ, Техника, София, 1986.
  5. Math Works inc., Simulink. Dynamic System Simulation for Matlab. Using Simulink. Versiоn 2, January 1997.

Издание

Научно списание “Механика на машините”, том 5, брой 49, стр. стр. 126-129, 2003, България, Варна, ТУ-Варна, ISSN 0861-9727

Издателските права се държат от TU-Varna

Autors: Nikolov, V. N.
Title: Simulation model of forced oscillations of a mechanical system with four degrees of freedom
Keywords: dynamic and vibrations of machines, mathematical modeling and computer simulation.

Abstract: This paper describes the introduced mechanic-mathematical and simulation model of forced vibrations of transport machines with two wheeler axes, reduction to a mechanical system with four stages of freedom. After determining some physical and geometrical parameters of the system, the analytical relationships of their kinematics and power parameters are obtained. Taking into account the harmonycal low of profile of way, four differential equations of tree linear and one rotary motion is obtained. The system of four functions of accelerations, which is determined from theses differential equations, is calculated and numericaly integrated twice to define the velocities, displacements and rotation angle. For this purpose a computation simulation model is designed with MATLAB and its toolbox SIMULINK. Some results of numerical experiment are given.

References

  1. Николов В. Н., Механо-математичен и симулационен модел на Стирлингов двигател от β-тип с коляно-мотовилков механизъм, Национален семинар по “Синтез и анализ на механизми 2001”, 25-27.05.2001 г., Сливен, Научно списание “Механика на машините”, год. IX, кн. 5, бр. 38, стр. 17-22.
  2. Под ред. Г. В. Крейнина, Кинематика, динамика и точность механизмов, Машиностроение, Москва, 1984.
  3. Светлицкий В. А. и И. В. Стасенко, Сборник задач по теории колебаний, Высшая школа, Москва, 1973.
  4. Севастакиев В. С., В. С. Живков и Е. И. Маринов, Динамика и трептения на ДВГ, Техника, София, 1986.
  5. Math Works inc., Simulink. Dynamic System Simulation for Matlab. Using Simulink. Versiоn 2, January 1997.

Issue

Mechanics of Machines, vol. 5, issue 49, pp. 126-129, 2003, Bulgaria, Varna, TU-Varna, ISSN 0861-9727

Copyright TU-Varna

Цитирания (Citation/s):
1. Genov J. Multi-Criteria Synthesis of Frequency-Modulated Discrete Control of Semi-Active Vehicle Suspension - Part 1 Analysis and Control Strategies.OP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 618 (2019) 012066, IOP Publishing, doi:10.1088/1757-899X/618/1/012066 - 2019 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание