Оригинал (Original)
Автори: Павлов, Н. Л., Димитров, В.
Заглавие: Изследване на процеса на ускоряване на електромобил
Ключови думи: електромобил, потегляне, ускоряване, динамика

Абстракт: В доклада е изследван процесът на ускоряване при потегляне на лек пътнически електромобил. Електрозадвижването на изследвания електромобил е със синхронен електродвигател с възбуждане от постоянни магнити. Използвани са два подхода – изчислителен и експериментален. Експерименталните изследвания са извършени в реални пътни условия. За регистриране на ускорението е използван нискочестотен акселерометър, монтиран на хоризонтална повърхност на предното табло на електромобила. Данните са записани в паметта на мобилен компютър чрез използване на аналого-цифрово устройство. Изследвани са характеристиките на процеса на ускоряване при стандартен и при екологичен режим на движение на електромобила. Режимите на движение могат да бъдат избирани от водача в зависимост от желанието му. Направено е сравнение на изчислителните резултати с тези, получени при пътните експерименти. Също така е извършен сравнителен анализ на характеристиките на ускорението на електромобила с такива на автомобил.

Библиография

  1. Димитров, С., 2015, Ръководство за курсова работа по теория на автомобила, Издателство на Технически университет – София
  2. The e-up! SSP VW 527, 2014
  3. The e-up! Running gear and power transmission. SSP VW 529, 2013
  4. Volkswagen up! 1.0 75HP move up! specs, Available on: https://www.cars-data.com

Издание

Механика Транспорт Комуникации, том 18, брой 3, стр. стр. 34-39, 2020, България, Издателство на ВТУ "Тодор Каблешков", ISSN 2367-6620

Издателските права се държат от Издателство на ВТУ "Тодор Каблешков"

Autors: Pavlov, N. L., Dimitrov, V.
Title: Study on the process of acceleration of an electric vehicle
Keywords: electric vehicle, set off, acceleration, dynamics

Abstract: The paper examines the process of acceleration when set off a light passenger electric car. The electrical drive of the studied electric vehicle includes a synchronous electric motor with excitation by permanent magnets. Two approaches are used- computational and experimental. The experimental studies were performed in real road conditions. A low-frequency accelerometer mounted on a horizontal surface of the front panel of the electric vehicle was used to record the acceleration. The data is stored in the memory of a mobile computer using an analog-digital device. The characteristics of the acceleration process at standard and ecological mode of movement of the electric carhave been studied. Driving modes can be selected by the driver depending on his wishes. The computational results are compared with those obtained in road experiments. A comparative analysis of the acceleration characteristics of the electric car with those of a car of the same model, but driven by an ICE.

References

  1. Димитров, С., 2015, Ръководство за курсова работа по теория на автомобила, Издателство на Технически университет – София
  2. The e-up! SSP VW 527, 2014
  3. The e-up! Running gear and power transmission. SSP VW 529, 2013
  4. Volkswagen up! 1.0 75HP move up! specs, Available on: https://www.cars-data.com

Issue

Mechanics Transport Communications, vol. 18, issue 3, pp. 34-39, 2020, Bulgaria, VTU T. Kableshkov, ISSN 2367-6620

Copyright Издателство на ВТУ "Тодор Каблешков"

Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание