Оригинал (Original)
Автори: Павлов, Н. Л., Димитров, В., Гигов, Б. И.
Заглавие: Изследване на режимите на регенеративно спиране на малък електромобил
Ключови думи: Регенеративно спиране, електромобил, спирачно закъснение

Абстракт: Регенеративното спиране дава възможност за подобряване на ефективността на електромобилите. Допълнително се намалява замърсяването на околната среда с абразивни частици, които са продукт на фрикционните спирачки. Регенеративното спиране при съвременните електромобили може да бъде осъществено чрез натискане на спирачния педал или отпускане на педала за „газ“ (акселератора). Във втория случай водачът обикновено може да избира между няколко режима с различни нива на възстановяване на енергията. По този начин водачът може да определя спирачното закъснение на електромобила и способността му да поддържа постоянна скорост, когато се движи надолу по наклон. В публикацията се разглеждат различните режими на регенеративно спиране, които водачът може да избира на примера на малък градски електромобил. Разгледани са случаите на движение с отпуснат педал на акселератора по равен път или надолу по наклон.

Библиография

 1. Богданов, П., Иларионов, П., 1985, Автомобилни рекуператори, София, Техника
 2. Cross, D., 2008, Optimization of hybrid kinetic energy recovery systems (KERS) for different racing circuits (2008-01-2956), In: Boretti, A., 2013, Kinetic Energy Recovery Systems for Racing Cars, SAE, pp. 9–16
 3. Cross, D. and Brockbank, C., 2009, Mechanical hybrid system comprising a flywheel and CVT for motorsport and mainstream automotive applications (2009-01-1312), In: Boretti, А., 2013, Kinetic Energy Recovery Systems for Racing Cars, SAE, pp. 17–28
 4. Евтимов, И., 2013, Възможности за съхранение на енергията чрез маховици в хибридните автомобили, Научни трудове на Русенския университет, 52(4) стр. 94–100
 5. Kawamura, Т., Atarashi, H., Miyoshi, T., 2011, High power density motor for racing use (2011-39- 7221), In: Boretti, А., 2013, Kinetic Energy Recovery Systems for Racing Cars, SAE, pp. 29–34
 6. Boretti, А., 2012, KERS Braking for 2014 F1 Cars (2012-01-1802), In: Boretti, А., 2013, Kinetic Energy Recovery Systems for Racing Cars, SAE, pp. 35–47
 7. Śliwiński, C., 2016, Kinetic energy recovery systems in motor vehicles, IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng., том 148, стр. стр. 012056
 8. Yanachkov, G. and Hesapchieva, S., 2018, Integral brake system for electric motorcycle using maximum energy regeneration, FDIBA Conference Proceedings, Volume 2, pp. 35–8
 9. Новиков, Г., 2016, Частотное управление асинхронными электродвигателями, (Москва: МГТУ им. Н.Э. Баумана), стр. 498
 10. SSP VW 529, 2013, The e-up! Running gear and power transmission, Wolfsburg: Volkswagen AG, p. 28

Издание

БулТранс-2020, стр. стр. 113–119, 2020, България, Издателство на Техническия университет – София, ISSN 1313-955X

Издателските права се държат от Издателство на Техническия университет – София

Autors: Pavlov, N. L., Dimitrov, V., Gigov, B. I.
Title: Study on regenerative braking modes of a small electric car
Keywords: Regenerative braking, electric vehicle, braking deceleration

Abstract: The regenerative braking gives possibility to increase the efficiency of electric vehicles. In addition, the environmental pollution with abrasive particles which are product of the friction brakes is reduced. The regenerative braking in modern electric vehicles can be performed by depressing the brake pedal or releasing the accelerator pedal. In the second case, the driver usually can choose from several modes with different levels of energy recovery. In this way the driver can determine the braking deceleration of the electric vehicle and its ability to maintain a constant speed when moving downhill. This paper discusses the different modes of regenerative braking that the driver can choose on the example of a small electric car. The cases when the accelerator pedal is released when vehicle moving on a level road or downhill are considered.

References

 1. Богданов, П., Иларионов, П., 1985, Автомобилни рекуператори, София, Техника
 2. Cross, D., 2008, Optimization of hybrid kinetic energy recovery systems (KERS) for different racing circuits (2008-01-2956), In: Boretti, A., 2013, Kinetic Energy Recovery Systems for Racing Cars, SAE, pp. 9–16
 3. Cross, D. and Brockbank, C., 2009, Mechanical hybrid system comprising a flywheel and CVT for motorsport and mainstream automotive applications (2009-01-1312), In: Boretti, А., 2013, Kinetic Energy Recovery Systems for Racing Cars, SAE, pp. 17–28
 4. Евтимов, И., 2013, Възможности за съхранение на енергията чрез маховици в хибридните автомобили, Научни трудове на Русенския университет, 52(4) стр. 94–100
 5. Kawamura, Т., Atarashi, H., Miyoshi, T., 2011, High power density motor for racing use (2011-39- 7221), In: Boretti, А., 2013, Kinetic Energy Recovery Systems for Racing Cars, SAE, pp. 29–34
 6. Boretti, А., 2012, KERS Braking for 2014 F1 Cars (2012-01-1802), In: Boretti, А., 2013, Kinetic Energy Recovery Systems for Racing Cars, SAE, pp. 35–47
 7. Śliwiński, C., 2016, Kinetic energy recovery systems in motor vehicles, IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng., том 148, стр. стр. 012056
 8. Yanachkov, G. and Hesapchieva, S., 2018, Integral brake system for electric motorcycle using maximum energy regeneration, FDIBA Conference Proceedings, Volume 2, pp. 35–8
 9. Новиков, Г., 2016, Частотное управление асинхронными электродвигателями, (Москва: МГТУ им. Н.Э. Баумана), стр. 498
 10. SSP VW 529, 2013, The e-up! Running gear and power transmission, Wolfsburg: Volkswagen AG, p. 28

Issue

BulTrans-2020, pp. 113–119, 2020, Bulgaria, TU-Sofia, ISSN 1313-955X

Copyright Издателство на Техническия университет – София

Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание