Оригинал (Original)
Автори: Йорданова, С. Т.
Заглавие: Методи за синтез на размити регулатори за робастно управление на процеси
Ключови думи: размити регулатори (РР)- ПИД базирани, паралелно разпределена компенсация на основа на ТСК модел, синтез, устойчивост на системи с РР, двунивово адаптивно размито и невронно-размитo управление

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 344, 2011, България, КИНГ, ISBN ISBN: 987-954-9518-68-9
  Autors: Yordanova, S. T.
  Title: Design approaches of fuzzy logic controllers for robust process control
  Keywords: fuzzy logic controllers FLC- PID based, TSK model based parallel distributed compensation, design, stability of systems with FLC, two-level adaptive FLC and neuro-fuzzy control

  References

   Issue

   , pp. 344, 2011, Bulgaria, KING, ISBN ISBN: 987-954-9518-68-9

   Вид: монография/части от монография, публикация в реферирано издание