Оригинал (Original)
Автори: Йорданова, С. Т., Георгиев, М. Г., Меразчиев Д.Г., Янков В.Г.
Заглавие: Интелигентни системи за управление. Ръководство за лабораторни упражнения
Ключови думи: невронно линеаризиращо управление, размито управление на смесване на топла и студена вода, на температура в сушилня, на температура и влажност в климатична система-двусвързан нелинеен обект, двунивов размит регулатор, невронно-размито управление, управление в реално време, синтез на робастен размит регулатор, генетични алгоритми за оптимизация на параметрите на регулатори и модели, Матлаб, физически модели на обекти

Библиография

  Издание

  ТУ-София, 2014, България, ТУ-София, ISBN ISBN: 978-619-167-097-0
  Autors: Yordanova, S. T., Georgiev, M. G., Merazchiev D G., Yankov V G.
  Title: Intelligent control systems
  Keywords: neural networks based linearizing control, fuzzy logic control of mixing of hot and cold water, of air temperature in a furnace, of temperature and humidity in an air-conditioning system – a two-variable нонлинеар plant, a two-level fuzzy logic controller, neuro-fuzzy control, real time control, design of robust fuzzy logic controller, genetic algorithms based parameter optimization of controllers and models, Matlab, physical small-size plant models

  References

   Issue

   TU-Sofia, 2014, Bulgaria, TU-Sofia, ISBN ISBN: 978-619-167-097-0

   Вид: ръководство, публикация в реферирано издание