Оригинал (Original)
Автори: Илиев, Г. Л., Николова, К. С.
Заглавие: Маршрутизиращи протоколи за реализация на енергийно ефективни КФС
Ключови думи: маршрутизиращи протоколи, енергийна ефективност

Библиография

  Издание

  в Само-координиращи се и адаптивни безжични Кибер-Физични Системи с човек във веригата, Георги Илиев редактор, стр. стр. 146-165, 2020, България, София, ТУ-София, ISBN 978-619-167-410-7
  Autors: Iliev, G. L., Nikolova, K. S.
  Title: Routing protocols for energy efficient realization of cyber-physical system
  Keywords: routing protocols, energy efficiency

  References

   Issue

   in Self-coordinating and adaptive wireless cyber-physical system witn human in the loop, pp. 146-165, 2020, Bulgaria, Sofia, Technical University of Sofia, ISBN 978-619-167-410-7

   Вид: монография/части от монография